» Прикажи све сувенире

Архива вести:


Сабор трубача и смотра стваралаштва Златиборa
29/07/2016

Сабор трубача и смотра народног стваралаштва Златибор одржаће се 43. пут од 30. до 31. јула на Златибору.
Манифестације почиње у петак, 29. јула, концертом прошлогодишњих победника на Краљевом тргу од 21 час.
Наступиће Дувачки оркестар Марка Глигоријевића из Бајине Баште и Дувачки орксетар Мирољуба Кремића из Гостиницe.

“Петровдански етно сајам” у Јагодини
27/06/2016

Као и сваке године, удружење за неговање старих заната, српске традиције и рукотворина “Етно форма” организује традиционални “Петровдански етно сајам”.
Сајам ће бити одржан 12. јула 2016. године у Јагодини. То је слава града, цркве, и хора па ће самим тим бити пуно посетилаца из земље и иностранства. Сајам се одржава у строгом центру града у порти Саборног храма Св. апостола Петра и Павла.
Учешће на сајму за излагаче је бесплатно. Сајам је интернационалног карактера. Ове године смо одвојили део простора за медаре, произвођаче вина и ракије и лековитог биља. Такође позивамо израђиваче уникатног намештаја. За детаље као и за пријаву контактирајте нас etnosajamjagodina@gmail.com да би вам послали пријаву.

Пуно поздрава и свако добро
Јованка Јевтић
Eтноформа
0649192652

Ноћ музеја, 21.Maj, БЕОГРАД и други градови
18/05/2016

“Ноћ музеја је прави српски успешни бренд. Ова манифестација је међу првим озбиљно радила на идеји децентрализације културе па се одлични програми у једној ноћи могу видети широм Србије. Због тога је ова ноћ подједнако важна за велике градове као и за најмања и најудаљенија места у нашој земљи.
Национална Ноћ музеја представља пример добре праксе, која прати европске трендове успешних приватних иницијатива. Ноћ музеја ће наставити да приближава музејске садржаје свакодневној немузејској публици, унапређује културну сцену Србије и негује културну баштину.

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда
26/04/2016


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“ БЕОГРАД расписуje ОГЛАС
за прикупљање писмених понуда за давање у закуп простора у склопу комплекса телекомуникационог торња на Авали

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА је простор (13 позиција према Скици која је саставни део огласа) у оквиру комплекса телекомуникационог торња на Авали, кат.парц. 1964/17 КО Бели Поток и то:
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПРОСТОРУ КОМПЛЕКСА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ТОРЊА НА АВАЛИ
Локације које се дају у закуп су: пут ка благајни, простор испред благајне и транзитни (споредни) пут ка улазу ка торњу. Сви објекти које поставља корисник, морају бити површине до 12 м2, а почетни износ закупнине за лицитацију је 12.000,00 РСД (без ПДВ-а).
Предметни простор се издаје у закуп на период од 5 месеци почев од месеца маја 2016. године, па до краја септембра 2016. године ради постављања:

- тезгe или колица за продају производа старих заната, уметничких предмета
- тезгe или колица за продају сувенира
- апарата за кокице
- киоска за продају освежавајућих напитака
- апарата или фрижидера за сладолед
- специјализованог возила или објекта за продају робе широке потрошње и у туристичке сврхе (публикације, разгледнице, киоск роба)
- забавних спортских садржаја
- других покретних и непокретних објеката у туристичке сврхе

Простор у склопу комплекса телекомуникационог торња на Авали издаје се у закуп понуђачу, тј. лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и најкраћи рок плаћања.
Излицитирани износ закупнине плаћаће се најкасније до 10-ог у месецу за текући месец.
У случају идентичних понуда са истим износом закупнине, изабрана ће бити понуда са краћим роком плаћања закупнине.
Понуђач је обавезан да достави понуду за износ закупнине изражену са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
Право учешћа имају правна лица и предузетници, који су код надлежног органа регистровани за обављање пословне делатности за чију сврху се издаје наведени простор, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција не могу учествовати на огласу, односно не могу обављати предметну делатност.
Учесници овог огласа у поступку прикупљања затворених писмених понуда не могу бити правна лица, и предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, исте се неће разматрати.
Сваки понуђач је дужан да се пре достављања понуде упозна са условима и обавештењима садржаним у овом огласу. Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“, истакнут је јавно на сајту ЕТВ-а (www.etv.rs), као и у пословним просторијама Предузећа, на огласној табли, која се налази у Београду, ул. Јована Ристића 1, (6. спрат), сваког радног дана, у времену од 7:30 до 15:30, у периоду трајања Јавног огласа.
Понуда која се подноси обавезно садржи:
- За предузетнике: Име и презиме, односно назив и седиште предузетничке радње, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број телефона.
- За правна лица: Назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа; матични број, копију извода из регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
За све понуђаче:
- Доказ о уплати депозита;
- Износ закупнине која се нуди са роком плаћања, са назнаком за колико места се конкурише и шта се поставља на том месту (тезга, колица, апарат и сл.);
- Фотографију (тезга, колица, апарат и сл.);

Сваки понуђач дужан је да понуду, са припадајућом документацијом, достави у затвореној и запечаћеној коверти у року од осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Данас“ на адресу:

ЈП „Емисона техника и везе“ Београд,
ул. Јована Ристића 1, 11000 Београд
(7 спрат, канцеларија бр. 1)

са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за закуп пословног простора“ , лично или препоручено путем поште. На полеђини коверте обавезно навести назив, име, адресу и број телефона. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу предузећа и буду заведене до 15.30 часова последњег дана рока. Сматраће се благовремене и понуде предате истог дана, препоручено путем поште.

Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит за озбиљност понуде, у износу од 12.000,00 РСД које ће уплатити на рачун ЈП „Емисиона техника и везе“, код Комерцијалне банке ад Београд, бр. 205-154307-51, а који ће у случају избора понуде, као најповољније, на основу потписане изјаве најповољнијег понуђача имати и карактер гаранције за редовно измирење обавеза за делатност на период од 1 месеца, а који ће бити враћен након истека Уговора о закупу.

Подносиоцу понуде који не буде изабран као најповољнији, биће враћен депозит најкасније у року од 8 (осам) дана након коначности одлуке о избору најповољније понуде по овом огласу.

Предметни простор се може разгледати за време трајања огласа у периоду од 09 до 15.30 часова. Сва заинтересована лица могу и лично доћи у просторије предузећа у ул. Јована Ристића бр.1. Особа за контакт је Јелена Димитријевић Гајић.
Отварање пристиглих понуда обавиће се дана 28.04.2016. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама предузећа.
Неблаговремене и/или непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.

Комисија ће учеснике Јавног огласа о избору најповољнијих понуђача обавестити у року од 8 (осам) дана од дана избора најповољнијег понуђача.
Изабрани понуђачи, по овом огласу, дужни су да са ЈП „Емисиона техника и везе“, у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења о избору најповољнијег понуђача, закључе Уговор о закупу , којим ће бити дефинисани услови закупа, износ закупнине, рок плаћања.
У случају да изабрани понуђач одустане од своје понуде, не поступи по налогу ЈП ЕТВ, не потпише Уговор у року у остављеном року, односно, благовремено не измири обавезе проистекле из статуса изабраног најповољнијег понуђача – закупца, губи право на повраћај депозита. У овом случају закуподавац ће позвати следећег најповољнијег понуђача.
Понуђачи са којима буде закључен Уговор о закупу, предмет закупа користе током трајања уговора, сваким даном у времену од 9 до 20 часова. Закупац има могућност смештања своје опреме у затворену просторију закуподавца, без накнаде.
Уколико се први поступак прикупљања понуда прогласи неуспелим, други поступак се неће спроводити.Међународни фестивал вина, винарства Вршац
17/03/2016

Међународни фестивал вина, винарства и виноградарства „Винофест“ одржава се 18.и 19. марта 2016. године у великој сали хотела “Србија”у Вршцу. Сајам вина „Винофест“ је изложбеног, такмичарског и продајног типа. У протеклих десет година, осим домаћих винарија, своја вина представиле су и винарије из Мађарске, Румуније, Словеније, Хрватске, Италије, Црне Горе, Чешке и других земаља. На сајму се представи око 60 излагача, буде оцењено више од 200 вина, а манифестацију посети око 2000 људи. Овогодишњем сајму вина посету је најавио и велики број сомелијера из Србије као и велики број посетилаца из Румуније.

Вршац је град изузетно богате виноградарске традиције. Први писани документ о вршачком вину датира из 1494. године. У 19. веку вршачко виногорје је било највеће у Угарској, а по неким подацима и у Европи и простирало се на 10.000 ха. О значају виноградарства на овом подручју говори и чињеница да се у грбу града Вршца, који је усвојен још 1804. године, налази винова лоза. Данас, Вршачко виногорје има око 2000 ха под виновом лозом и представља највеће виногорје у овом делу Европе. Око 1700 ха припада «Вршачким виноградима», али се последњих година отвара и све већи број мањих, приватних винарија.

О угледу Вршачког виногорја сведоче бројни винарски конгреси, уз које су одржаване изложбе вина, грожђа и производа занатства намењених виноградарству. Први такав конгрес одржан је 1902. године, а други, који је имао међународни карактер, 1909. године коме је присуствовало око 1000 гостију из западне Европе. Традиција се наставља и данас.